نماینده استان خراسان :

 

                                                           آقای مهندس احمد فرخنده

                                                            تلفن   :    38461890-051

                                                           فکس  :    38461891-051

                                                           همراه  :     09153150104

                                                           ایمیل   :    a.farkhondeh@lenayazd.com