نماینده استان های گلستان، مازندران، گیلان

                                                                          

                                                                      آقای مهندس سعید کیا

                                                                                        تلفن :         13 - 3011 4327 - 011

                                                                                       فکس :         3014 4327 - 011

                                                                                       همراه :         09111200193    

                                                                                        ایمیل :         s.kia@lenayazd.com