نماینده استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

                                                                     

                                                                                           آقای مهندس کریم زمین نورد

                                                                                           تلفن همراه :   2414 932 0912

                                                                                                                  4453 405 0914

                                                                                                 تلفکس :   6464 3634 041

                                                                                                    ایمیل :  k.zaminnavard@lenayazd.com