برگزاری سمینار در استان اصفهان1394/07/22
سمیناری جهت آشنایی با محصولات در استان اصفهان برگزار کردیم

روز سه شنبه 21 مهر ماه سال 1394 در هتل مشاهیر شهر اصفهان سمیناری جهت آشنایی محصولات خود برگزار کردیم.

همچنین محصولات خود را نیز به نمایش گذاشتیم.

 

    برگزاری سمینار در شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان1394/07/05
سمینار آشنایی با محصولات لنایزد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان برگزار شد

در روز چهارشنبه اول مهر ماه با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان سمیناری با موضوع آشنایی با محصولات لنایزد در سالن کنفرانس شرکت توزیع برگزار شد.